Welcome! မဂၤလာပါ

Blog Post

UNOB Statement

ထုတ္ၿပန္ေႀကၿငာခ်က္ (View in PDF Format)

Comment section တစ္ခုတြင္ လာေရာက္ေရးသား အႀကံၿပဳသြားေသာ Member ကိုအင္ဒရုူး ၏ အႀကံၿပဳခ်က္ကို ေလးစားၿခင္းအားၿဖင့္ ၿပန္လည္ ရွင္းလင္းေဖၚၿပၿခင္းသာၿဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ အားလံုးလည္း မ်ိဳးစံုႀကားပါသည္။ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာ ဘာသာေရးကိစၥၿဖစ္၍ တစ္ေႀကာင္း၊ လူတေယာက္ခ်င္းစီ၏ ထင္ၿမင္ ယူဆခ်က္မ်ားကို အဖြဲ႕အစည္းႀကီးတစ္ခုမွ ၿပန္လည္ရွင္းလင္း ေဖၚၿပေနရန္မလို ဟု ယူဆေသာေႀကာင့္လည္းေကာင္း မည္သည္ကိုမွ် ရွင္းလင္းမေနၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။

သို႕ေသာ္ အဖြဲ႕၏ဂုဏ္သိကၡာကို ညိႈးႏြမ္းေစရန္ ရည္ရြယ္၍ မဟုတ္မမွန္ ေၿပာဆိုေနသူမ်ားကို အဖြဲ႕၀င္မ်ားကိုယ္စား ကာကြယ္ရန္ တာ၀န္ရိွသည့္အတြက္ေႀကာင့္ လည္းေကာင္း၊ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ ေမးခြန္းမ်ားကို ရွင္းလင္းရန္အလို႕ငွာ ယခုလို ထုတ္ၿပန္ေႀကၿငာရၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။

ပထမဆံုး အေနၿဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ UNOB အဖြဲ႕၏ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားအရ ဘာသာေရး၊ ႏိုင္ငံေရးမ်ားႏွင့္ မပတ္သက္ေသာ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု၊ ဘာသာေပါင္းစံု ၿမန္မာႏိုင္ငံသား အားလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ လူမႈေရး အဖြဲ႕အစည္းသာၿဖစ္ေႀကာင္း အဖြဲ႕၏ (အေၿခခံဥပေဒ) ထဲမွာ အတိအလင္းေဖၚၿပထားၿပီး ၿဖစ္ပါသည္။ အႀကိမ္ေပါင္း ေၿမာက္မ်ားစြာ အခါအခြင့္သင့္တိုင္းလည္း ေၿပာဆိုေနဆဲၿဖစ္ပါသည္။ အစည္းအေ၀းတိုင္း တြင္လည္း ႏိုင္ငံေရး၊ ဘာသာေရး စကားမ်ား တခြန္းတေလမွ ေၿပာဆိုၿခင္းမရိွေႀကာင္း (Video) မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ၿပန္လည္ႀကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

ယဥ္ေက်းမႈရိွေသာ (Civilized Society) လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၊ ဘာသာတရား၊ တိုင္းၿပည္တိုင္းတြင္ စည္းကမ္း၊ ဥပေဒ၊ ပဲ့ၿပင္ ဆံုးမခ်က္မ်ား ထားရိွႀကပါသည္။ ထို စည္းကမ္း ဥပေဒ အဆံုးအမမ်ားအတိုင္း ေနထိုင္မွသာ လူပီသသူ၊ ဘာသာတရား ေလးစားကိုင္းရိႈင္းသူ၊ ႏိုင္ငံႀကီးသား ပီသသူဟု သတ္မွတ္ႀကပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္မ်ား UNOB အဖြဲ႕သည္ ၿပီးၿပည့္စံုေနေသာ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခု မဟုတ္ေသးေသာ္လည္း တစ္ေန႕တြင္ ၿမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား၏ အက်ိဳးကိုေရွ႕ရႈေသာ စည္းလံုးေသာ အဖြဲ႕တစ္ခုၿဖစ္လာေစရန္ရည္မွန္း၍ မိမိတို႕တတ္ႏိုင္သမွ် ႀကိဳးစားေနႀကၿခင္းသာ ၿဖစ္ပါသည္။ အဖြဲ႕တစ္ခု၏ အဂၤါရပ္ႏွင့္ညီေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ထားရိွပါသည္။ အဖြဲ႕၏စည္းကမ္းမ်ား အတိုင္းလည္း အလုပ္မ်ားကို အၿမဲတေစ အခ်ိန္မီၿပီးေၿမာက္ေစရန္ ႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္ ႀကပါသည္။

ဘာသာေပါင္းစံု လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ၿဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အဖြဲ႕ၿဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ၿမန္မာႏိုင္ငံသားမွန္လွ်င္ အယုတ္ အၿမတ္ အလတ္မေရြး ပါ၀င္ခြင့္ရိွပါသည္။ ထိုစည္းကမ္းခ်က္ေႀကာင့္ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ် အားနည္းခ်က္တစ္စံုတစ္ရာရွာ၍ ပိတ္ပင္ထားၿခင္းမ်ိဳးမၿပဳပါ။ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းမွ်၏ ႀသဇာအာဏာႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို မလုပ္ပါ။ အေရးႀကီးေသာ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္မ်ား အားလံုးကို အမႈေဆာင္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈမ်ားၿဖင့္သာ လုပ္ေဆာင္ႀကပါသည္။ အမႈေဆာင္မ်ားဆိုရာ၀ယ္ အဖြဲ႕ကို ဦးေဆာင္ေနသူမ်ားၿဖစ္သလို အဖြဲ႕၏ေကာင္းက်ိဳး ဆိုးက်ိဳးမ်ားသည္လည္း ၎သူမ်ားအေပၚတြင္ တည္ရိွပါသည္။ တစ္ခ်ိန္ အမွားအယြင္း တစ္စံုတစ္ရာၿဖစ္ခဲ့ေသာ္ အားလံုးမွတာ၀န္ယူ ေၿဖရွင္းႀကရမည္ ၿဖစ္ပါသည္။

အဖြဲ႕၏ရည္မွန္းခ်က္မွာ တစ္ေရတစ္ေၿမၿခားေရာက္ရိွလာႀကေသာ လက္တစ္ဆုပ္စာမွ်သာရိွသည့္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ တိုင္းရင္းသားညီအစ္ကိုမ်ား အနာဂတ္ အက်ိဳးကိုေမွ်ာ္၍ စည္းစည္းလံုးလံုးရိွသည့္ မ်ိဳးႏြယ္စုတစ္ခု ၿဖစ္ေရးကိုသာ အဓိကထားပါသည္။ တစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏ ဘာသာေရးယံုႀကည္ခ်က္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး ခံယူခ်က္မ်ားမွာ အဖြဲ႕ႏွင့္ မပတ္သက္ပါ။ ထိုၿပႆနာ ၿငင္းခံုခ်က္မ်ား အတြက္ေႀကာင့္လည္း အဖြဲ႕ကိုလက္ညိႈးထိုး၍မရပါ။

ထို႕ေႀကာင့္ အဖြဲ႕၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိခိုက္ေစလိုေသာ ဆႏၵကို ေရွ႕တန္းတင္၍ အမွားအမွန္ကို မစဥ္းစား မခ်င့္ခ်ိန္ပဲ အမုန္းတရားကို ရွည္ေစမည့္ အၿပဳအမူ အေၿပာအဆိုမ်ား မလုပ္ႀကပါရန္ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။ အမုန္းမ်ားကိုခ်န္ထား၍ တစ္ဦးကို တစ္ဦးေလးစားၿပီး မွန္ေသာအလုပ္ လုပ္ မွန္ေသာစကားကိုသာ ဆိုႀကပါလွ်င္ ယဥ္ေက်းမႈႀကီးေသာ အသိုင္းအ၀ိုင္းတစ္ခုကို ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ ထူေထာင္ႏိုင္ႀကမည္ၿဖစ္ပါသည္။

UNOB

4 August 2010

Comments (4)

 1. maung moe nyo October 10, 2010 at 3:04 pm Reply

  It is a sad thing that we, the Burmese community, still cannot get along even in this free world. It is easy to put the blame but takes time to build a unity. Besides we are so used to putting popularity in front of our true identity. There are several Burmese organizations scattered all over! No attempt is made to come to table to form a unique organization. Don’t be surprised if you find Burmese who fight each other to go on stage (e.g. ribbon cutting ceremony!). But none of them are at hand when continuing support is needed for those families who desperately need help or advice.

 2. moses August 6, 2010 at 4:53 pm Reply

  Good thinking, thar aye.this is not our country.one day u will need help from UNOB.

 3. Thar Aye August 4, 2010 at 11:26 pm Reply

  Well..I’m thinking to be a UNOB member..

 4. moses August 4, 2010 at 6:39 pm Reply

  THAT ‘S A GOOD STATEMENT FOR ALL OF US.THERE IS A WORD THAT I WANT TO SAY “If your eyer’s are blinded with your worries,you can’t see the sun set”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

Donated by Khin Maung Thein Susan Thein
Donation ဦးခင္ေမာင္သိန္း ေဒၚစူဆန္သိန္း မိသားစုမွ အလွဴေငြ ေပးအပ္လွဴဒါန္းျခင္း

ဖေလာ္ရီဒါျပည္နယ္ Boynton ျမိဳ႔ေန ဦးခင္ေမာင္သိန္း ႏွင့္ ေဒၚစူဆန္သိန္းတို႔မွ UNOB အသင္းႀကီး အေထြေထြ ကူညီပ့ံပိုးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေဒၚလာ ၁၀၀၀ ကို

Literary Event 2019 Banner Florida USA
2019 ဖေလာ္ရီဒါ စာေပေဟာေျပာပြဲ မွတ္တမ္း

ျမန္မာျပည္မွ ေရာက္ရွိေနေသာ စာေရးဆရာမ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ ဆရာခ်စ္ဦးညိဳ–ဆရာေမာင္စိန္ဝင္း(ပုတီးကုန္း)ႏွင့္ ဆရာ ညီပုေလးတို႔ ၃ ဦး၏ စာေပေဟာေျပာပြဲကို ေအာက္တိုဘာ ၂၀ ရက္ေန႔ မွာ ဖေလာ္ရီဒါ(ေတာင္ပိုင္း)ေရာက္ျမန္မာမိသားစုမ်ားက

Myanmar New Year Water Festival Thingyan in South Florida United States 2019 Easter Sunday
2019 S. Florida Water Festival ႏွစ္သစ္ကူး အတာသႀကၤန္

ဧပရယ္ ၂၁ရက္ | Easter Sunday 2019 Florida ေတာင္ပိုင္း ျမန္မာ့ရိုးရာ ႏွစ္သစ္ကူး အတာသႀကၤန္ကို သီတဂူဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာ စည္းကားသိုက္ျမိဳက္စြာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း

DV Form အတြက္ဓါတ္ပံု တည္းၿဖတ္နည္း

အေမရိကန္ၿပည္ေထာင္စုမွာ လာေရာက္အေၿခခ်ဖို႔ ႏွစ္တိုင္း မဲေဖါက္ေပးတဲ့ DV lottery အစီအစဥ္ကို လူတိုင္းသိႀကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ 600px-600px လို႔ သူတို႔ေတာင္းထားတဲ့ ဓါတ္ပံုအတြက္ ကိုယ္တိုင္မလုပ္တတ္ေတာ့ အဆင္မေၿပၿဖစ္ႀကတာေတြ

Western Union Myanmar Burma
Money Transfer

ၿမန္မာၿပည္ကို ႏိုင္ငံၿခားမွ ေငြပို႔မႈအတြက္ Western Union က တရား၀င္ ဖြင့္လွစ္ထားေႀကာင္း ႀကားရပါတယ္။ ၿမန္မာၿပည္ဖက္မွာ ထုတ္ေပးတဲ့ ေငြေစ်းကလည္း သင့္တင့္ပါတယ္။ ၀န္ေဆာင္ခ ႏႈံးထားေတြကေတာ့ US$500 အတြက္ $10.99

ဥပေဒေရးရာေဟာေျပာပြဲမွ သတင္းေကာင္းမ်ား

ဥပေဒေရးရာေဟာေျပာပြဲမွ သတင္းေကာင္းမ်ား   ေလးစားအပ္ေသာUNOBအဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စု၀င္မ်ား၊ Website ပရိႆတ္မ်ားခင္ဗ်ား – ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအသင္း၏အစီအစဥ္ျဖင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု Federal Franchise ဥပေဒ မ်ားႏွင့္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဥပေဒမ်ား၊ အျခားသိသင့္သိထိုက္ေသာဥပေဒမ်ားကို  New

Dedicated Song to UNOB by Lashio Thein Aung

  Composed and Performed by The Great Legendary Jimmy Jack ( Lashio Thein Aung )