RSSAll Entries Tagged With: "u nyo maung"

U Nyo Maung ဆြမ္းသြပ္တရားနာ ႏွင့္ အသုဘရႈ ဖိတ္ႀကားစာ

U Nyo Maung ဆြမ္းသြပ္တရားနာ ႏွင့္ အသုဘရႈ ဖိတ္ႀကားစာ

ကြယ္လြန္သူ ဦးညိဳေမာင္ အားရည္စူး၍ ရက္လည္ဆြမ္းသြပ္ တရားနာႏွင့္ အသုဘရႈ ဖိတ္ႀကားစာ –

– အသုဘရႈဖိတ္ႀကားစာ –