Independent contractor or Employee?

မိမိလုပ္ငန္းတြင္အခေၾကးေငြၿဖင့္ ဝန္ေဆာင္မုွေပးေနေသာသူသည ္Indepentent Cnotractor လား Employee လား ဆိုတဲ့ေမးခြန္းကိုေျဖရန္ တခါထရံမလြယ္ကူသလုိ မွားယြင္းစြာေဖာ္ျပမိပါကလဲ ၾကီးမားေသာဒဏ္  ေၾကးေပးေဆာင္ရတတ္ပါသည္။

အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္သင္(အလုပ္ရွင္) အေနျဖင့္ဝန္ထမ္းဟု ဥပေဒအရ သတ္မွတ္နိုင္ေသာ သူဧ။္ လစာမွ ဝင္ေငြခြန္ (Income Tax) social security (ပင္စင္ဟုလြယ္လြယ္ ဘာသာျပန္ပါရေစ) နွင့္ Medicare  (အသက္၊အိမ္ေထာင္၊ မိသားစု အေျခအေန စသျဖင့္ ) ေပၚမူတည္သျဖင့္ လစာမွျဖတ္ေတာက္ ထိန္းသိမ္းရပါမည္။

သင္(အလုပ္ရွင္)အေနျဖလဲ SS Tax, Medicare, Unemploymenmt Tax(FUTA &SUTA) အလုပ္ထုပ္ဆိုင္းငံံ့ခံရပါက ယာယီေထာက္ပံ့ေသာ အခြန္တို႕ကို၄င္းဝန္ထမ္း၏ လစာနွုန္းထားအလိုက္ ေပးေဆာင္ရပါမည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါ အခြန္မ်ားကို I.C အတြက္ ေပးေဆာင္ရန္မလိုပါ။  I.C ျဖစ္ပါက S.E Tax(Self Employment Tax) သာလ်ွင္ ၄င္း person မွ ေပးေဆာင္ရန္ တာဝန္ရိွပါသည္။

ကြ်နု္ပ္ပိုင္ေသာ လုပ္ငန္းတြင္ ကြ်နု္ပ္သည္ I.C လား??

          အကယ္ရ်္ သင္သည္ တျခားလုပ္ငန္း(သို႕) တျခားသူတဦးဦးအား ဝန္ေဆာင္မုွ ေပးပါကသင့္ကိုယ္သင္ I.C ဟုေခၚရ်္မရ သင္သည္ ကိုယ္ပိုင္အလုပ္လုပ္ေသာ လုပ္ရွင္ျဖစ္သည္။ သင္သည္ တစံုတေယာက္ကို သင့္လုပ္ငန္းတြင္ ဝန္ေဆာင္မုွေပးရန္ အခေၾကးေငြျဖင့္ ငွားရမ္းပါက ထိုသူသည္ I.C လား ဝန္ထမ္းလား ခြဲျခားရမည္။

I.C ၏အဓိပၸါယ္

          ေယဘုယ်အားၿဖင္႔ အမွီအခိုကင္းစြာ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားၿခင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္ၿခင္းၿဖင္႔ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမွုၿပဳၾကေသာ ဆရာဝန္၊ ေရွ႕ေန၊စာရင္းကိုင္၊ ကြန္ထရက္တာ၊ စပ္ကြန္ထရက္တာ၊ စကားၿပန္တို႔သည္ အမ်ားၿပည္သူအား ဝန္ေဆာင္မွုေပးသည္။ ထိုသူမ်ားအား I.C ဟု အၾကမ္းဖ်င္းသတ္မွတ္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ၄င္းတို႔၏ ဝန္ေဆာင္မွုအလိုက္ ဝန္ထမ္းလည္းၿဖစ္ႏိုင္သည္။

ထိန္းခ်ဳပ္မွုအခြင္႔အေရး

          အကယ္ရ်္ အလုပ္ရွင္တြင္ အလုပ္ၿပီးေၿမာက္မွု ရလာဒ္ကိုသာ ညႊန္ၾကားႏိုင္ၿပီး မည္သို႔မည္ပံုေဆာင္ရြက္ရမည္ မည္သည္႔အခ်ိန္တြင္ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု ညႊန္ၾကားပိုင္ခြင္႔ တနည္းအားၿဖင္႔ ထိန္းခ်ဳပ္ပိုင္ခြင္႔မရွိပါက ၄င္းတာဝန္ကို ေဆာင္ရြက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား I.C ဟုသတ္မွတ္ႏိုင္သည္။

          I.C ဟု သတ္မွတ္ရာတြင္ အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမား ၾသဇာလႊမ္းမိုးမွုသည္ အလြန္အေရးပါေသာ အခ်က္တခ်က္ၿဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမွုရွိလွ်င္ ၄င္းအလုပ္ရွင္အလုပ္သမားဆက္ဆံေရးရွိလွ်င္ ၄င္းထိုသူကို I.Cဟု သတ္မွတ္ရ်္မရပါ။ ထို႔ေၾကာင္႔ အလုပ္ရွင္ႏွင္႔ အလုပ္သမားသို႔ ေပးေဆာင္ရေသာ အခြန္မ်ားေပးေဆာင္ရန္မလိုေပ။

ေငြေၾကးထိန္းခ်ဳပ္မွု

          တခ်ိဳ႕ေသာI.C မ်ားသည္ မိမိကိုယ္ပိုင္ေငြၿဖင္႔ ရင္းႏွီးၿမွပ္ႏွံေသာ ပစၥည္းကိရိယာ(Tools)တို႔ၿဖင္႔ ဝန္ေဆာင္မွုေပးၾကသည္။ တခ်ိဳ႕ ကိရိယာမ်ားသည္ အလြန္တန္္ဖိုးၾကီးမားသည္။ သို႔ေသာ္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၏ တန္ဖိုးကို ၾကည္႔ၿပီး ထိုသူသည္ I.C ၿဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္ရန္ မလံုေလာက္ေသးပါ။ ၄င္းအၿပင္ I.C မ်ားအေနၿဖင္႔ ဝန္ထမ္းထက္စာလွ်င္ အလုပ္ရွင္မွ ၿပန္မအမ္းေသာ မိမိအိတ္စိုက္ လုပ္ငန္းသံုးစားရိတ္မ်ား ပိုမ်ားပါသည္။ ထိုသို႔ေသာ အေၿခအေနတြင္ ထိုသူသည္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးၿမွပ္ႏွံမွု လုပ္ငန္းအတြက္ မိမိအိတ္စိုက္ရေငြမ်ားသည္ မိမိရေသာ ဝန္ေဆာင္ခႏွင္႔ မကာမိဘဲ အရွုံုးေပၚေစပါက ထိုသူကို I.C ဟုေခၚႏိုင္သည္။ I.C သည္ ၄င္း၏ ဝန္ေဆာင္မွုကို လြတ္လပ္စြာ ေၾကာ္ၿငာႏိုင္သည္႔အၿပင္ အမ်ားၿပည္သူကို ဝန္ေဆာင္မွုေပးႏိုင္သည္။ ရုံးခန္းမ်ားႏွင္႔ဖြင္႔ႏိုင္သည္။ I.C အေနၿဖင္႔ ၄င္း၏ဝန္ေဆာင္မွုအတြက္ ပံုေသဝန္ေဆာင္ခသာရရွိၿပီး ဝန္ထမ္းကဲ႔သို႔ပံုမွန္လစာ၊ တနာရီႏွုန္းထား တပတ္ႏွုန္းထားႏွင္႔ တၿခားခံစားခြင္႔မ်ားအတြက္ အာမခံခ်က္မရွိေပ။ ထိုအခ်က္သည္ အလြန္အေရးပါေသာ အခ်က္ၿဖစ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းရွင္အေနၿဖင္႔ မိမိလုပ္ငန္းတြင္ အခေၾကးေငြၿဖင္႔ ဝန္ေဆာင္မွုေပးေနေသာ သူတို႔အား မွန္ကန္စြာ ခဲြၿခားေဖာ္ၿပရန္ အလြန္အေရးၾကီးပါသည္။ ထိုသို႔ခြဲၿခားရန္ အခက္အခဲရွိပါက Form SS8 ကိုၿဖည္႔စြက္ၿပီး IRS သို႔ဆက္သြယ္ေမးၿမန္းႏိုင္ပါသည္။

          I.C ဆိုပါက 1099.Mis Form ႏွစ္ကုန္လွ်င္ထုတ္ၿပီး ထုိသူ၏တႏွစ္စာ ဝန္ေဆာင္ခကို ေဖာ္ၿပရပါမည္။ ဝန္ထမ္းဆုိပါက W2 Form ၿဖင္႔ ၄င္း၏စုစုေပါင္းလစာႏွင္႔ ထိန္းသိမ္းထားေသာ အခြန္မ်ား ေဖာ္ၿပရန္ အလုပ္ရွင္တြင္ တာဝန္ရွ္ိပါသည္။

 

အေသးစိတ္သိလိုပါက www.irs.gov/independent contractor ဖတ္ရွုႏိုင္ပါသည္။ ေမးခြန္းမ်ားေမးၿမန္းလိုပါက(916)3884826(သို႔) hlwin87@gmail.com သို႔ ဆက္သြယ္ေမးၿမန္းႏိုင္ပါသည္။

 

ႏွင္းႏွင္းလြင္

Licensed Tax Preparer (H&J Tax Services)

ဤ post ကို တာ၀န္ယူ ေရးေပးေသာ အဖြဲ႔၀င္ ကိုရဲမင္းဦး မိသားစု အားေက်းဇူးတင္ပါသည္။

           

Filed Under: UNOB

Tags:

RSSComments (6)

Leave a Reply | Trackback URL

 1. Than Naing says:

  Thanks for good post and good people.

 2. Hnin Lwin says:

  Replay to Chann:
  First of all your information doesn’t give me a complete picture but my assumption is you employe for a corporation you own. If this is correct, you are doing right.
  Corporate officers are employees of the corporation. Thus they are w2 employees. This is what exactly you suppose to do according to corporation guideline.
  Corporate officers (or ) owner who do not pay reasonable salary for themselves are violating one of the corporation’s guidelines and will likely be penalized.
  If my assumption is not correct, please feel free to send me an email with more information then I’ll be able to answer more precisely and correctly. Thanks
  my email is hnjtax@yahoo or hlwin87@gmail.com

 3. Chann says:

  How can you explain If I have w2 and I have corp (EIN)?

  • Hi, your question is being forwarded to Ma Hnin Lwin. (hlwin87@gmail.com)

   • Hnin Lwin says:

    Ko Htun Linn Latt

    Thank you very much. From now on I’ll try my best to type Burmese font to avoid giving you or whoever helping you ( I think Ko Ye Min Oo) extra job during your busy schedule.
    Thanks Ko Ye Min Oo and family.
    ဤ post ကို တာ၀န္ယူ ေရးေပးေသာ အဖြဲ႔၀င္ ကိုရဲမင္းဦး မိသားစု အားေက်းဇူးတင္ပါသည္။ ( I just copy from the web)
    Best
    Hnin

  • Hnin Lwin says:

   Hi Chann: I am so sorry for not replying earlier. I thought I have answered your question. But I think due to computer glitch it didn’t show up on the web.
   First of all your info didn’t provide me a complete picture. But my assumption is you employe the corporation you own.
   If my assumption is right, you suppose to be paying salary to yourself because you are an employee of the corporation you own. In other word as you said you are w2 employee of the corporation. That is what you exactly have to do.
   According to corporation guide lines every corporate officer must pay reasonable salary to themselves otherwise it is a violation and likely to be penalized.
   What I mean by violation is that
   1- you work for a corporation for free ( IRS said it is nonsense)
   2- you are avoiding payroll tax ( FUTA / SUTA /FICA)
   I hope it answered your question. If not please feel free to send me an email or call me at hnjtax@yahoo.com or hlwin87@gmail.com. My contact number is (916) 3884826. Thanks….

Leave a Reply