အထူးသတင္း

အသင္းသူ အသင္းသားမ်ားႏွင့္ Sushi လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနႀကေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အားလံုးအတြက္ အေရးႀကီး သတင္းတစ္ခု ရရိွပါသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ အပတ္က အလုပ္သမား ၀န္ႀကီးဌာနမွေန၍ Palm Beach County, Florida အတြင္းရိွ AFCFC လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ခ်ိဳ႕အား စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ၿပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု ႀကားသိရပါသည္။ တိတိက်က် အေၿဖမသိရေသးေသာ္လည္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ား (Franchisee) ႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား (Chefs, Helpers) ၏ အလုပ္ခ်ိန္မ်ားႏွင့္ အေၿခခံလစာမ်ား ကိုက္ညီမႈရိွမရိွ၊ ေပးေဆာင္ထားေသာ အခြန္ေငြမ်ား ႏွင့္ ဆိုင္ အေရအတြက္၊ ၀န္ထမ္း အေရအတြက္မ်ားအေႀကာင္းကို အဓိကထား၍ ေမးေႀကာင္း သိရိွရပါသည္။ South Florida အတြင္းရိွ အၿခားသူမ်ားကိုလည္း ထပ္မံ စစ္ေဆးမႈမ်ား ၿပဳလုပ္လိမ့္မည္ဟု ယူဆေႀကာင္းလည္း သိရပါသည္။

အေသးစိပ္ အေၿခအေနမ်ား မသိရေသးၿခင္းေႀကာင့္ အတိအက် မေၿပာႏိုင္ေသာ္လည္း ၀န္းထမ္းမ်ား ရိွေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေနၿဖင့္ မိမိ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ အခ်ိန္၊ လစာ၊ အခြန္ေငြေပးေဆာင္ၿခင္း ဆိုင္ရာမ်ားကို (အေသအၿခာ မသိရေသးေသာ္လည္း) ႀကိဳတင္ ၿပင္ဆင္ထားလွ်င္ သင့္ေတာ္မည္ဟု ယူဆပါေသာေႀကာင့္ ယခုလို အသိေပး ေႀကၿငာရၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။ မိမိ အနီးအနား ပတ္၀န္းက်င္မွ မိတ္ေဆြမ်ားကို အသိေပး အေႀကာင္းႀကားၿခင္းမ်ား၊ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၿခင္းမ်ား ၿပဳလုပ္လွ်င္လည္း ေကာင္းမြန္ပါသည္။

အေၿခအေနမ်ား ေအးခ်မ္းစြာ ၿပီးဆံုးသြားပါေစ ေမွ်ာ္လင့္ရင္း သတင္းမ်ား ထပ္မံႀကားသိရလွ်င္လည္း အသင္း Web Site ေပၚတြင္ ထပ္မံ တင္ၿပပါဦးမည္။

Related posts:

Filed Under: General News

Tags:

RSSComments (1)

Leave a Reply | Trackback URL

  1. Than Naing says:

    မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ား။ သတင္းအရစဥ္းစားၾကည့္ပါက Sushi လုပ္ငန္းတြင္အစိုးရ၏စည္းမ်ဥ္စည္းကမ္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီမႈရွိ/မရွိ စစ္ေဆးျခင္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ မည္သည့္လုပ္ငန္းမဆို အစိုးရ၏စည္းမဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီမႈရွိ/မရွိ စစ္ေဆးမႈမ်ားရွိပါသည္။
    လုပ္ငန္းမ်ားသာမက လူတစ္ဦးခ်င္းကလည္း အစိုးရ၏စည္းမဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီမႈရွိရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အလုပ္ခ်ိန္ လုပ္အားခႏွင့္ အခြန္ေပးေဆာင္မႈတို႔မွာ အလုပ္ရွင္ေရာ အလုပ္သမားအတြက္ပါ သတိထားလိုက္နာရန္လိုအပ္ပါသည္။ နည္းလမ္းတခုမွာ W 9 Form ျဖည့္ထားရန္ျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ W 9 Form ျဖည့္ထားျခင္းျဖင့္ အလုပ္ရွင္ေရာ အလုပ္သမားအတြက္ပါ ထိခိုက္စရာမရွိပဲ စစ္ေဆးသူကို တရား၀င္သေဘာတူအလုပ္လုပ္ေနၾကေၾကာင္းျပသႏိုင္ပါသည္။ ႏွစ္ကုန္ခ်ိန္တြင္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္သေဘာတူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ အျခားသင့္ေတာ္ေသာနည္းလမ္းမ်ားလည္းရွိႏိုင္ပါေသးသည္။ အေကာင္းဆံုးမွာ အမွန္ကန္ဆံုးလုပ္ကိုင္ရန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဤႏိုင္ငံတြင္ စည္းကမ္းလိုက္မာပါက ေဘးကင္းကြာယံုမက ပင္စင္ယူခ်ိန္တြင္လည္းေကာင္း အျခားအခြင့္အေရးမ်ားတြင္လည္းေကာင္း အလြန္ခ်မ္းသာပါမည္ကို စဥ္းစားမိသေလာက္တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

Leave a Reply