စာမူမ်ားေတာင္းခံျခင္း

ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအသင္း

မ်ိဳးႏြယ္စုသတင္းစာေစာင္

P.O. Box: 20196, West Palm Beach, FL 33416

သို႔

လူႀကီးမင္းမ်ားခင္ဗ်ား

ရက္စြဲ။  ။ ၂၀၁၀ခု၊ ၾသဂုတ္လ (၂၄)ရက္

“ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားသတင္းစာေစာင္ ” ကို ယခုႏွစ္ဇြန္လမွစတင္၍ ေအာက္ပါရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အတြဲ(၁) အမွတ္(၁)အျဖစ္ ထုတ္ေ၀ ျဖန္႔ခ်ိခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

၁။ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအသင္းႀကီး၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အသင္း၀င္မ်ားသို႔ပံုမွန္အစီရင္ခံသြားရန္။

၂။ နီးစပ္ရာျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းအတြင္း ဗဟုသုတဆိုင္ရာ၊ အသိပညာ အတတ္ပညာဆိုင္ရာ၊ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ၊ ဥပေဒေရး ဆိုင္ရာ၊ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ၊ လူမႈဖူလံုေရးဆိုင္ရာ၊ သိမွတ္စရာသတင္းမ်ားဆိုင္ရာ၊ စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ဆိုင္ရာမ်ားကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္တတ္ႏိုင္သေလာက္ျဖန္႔ခ်ီေပးသြားရန္။

ဒုတိယအႀကိမ္ထုတ္ေ၀မည့္ ” ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား သတင္းစာေစာင္ ” အတြက္ ေအာက္ပါ လိပ္စာအတိုင္း “စာမူ”မ်ားဆက္သြယ္ေပးပို႔ၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

UNOB အဖြဲ႕၀င္ေသာ္၎၊ အဖြဲ႕၀င္မဟုတ္သူေသာ္၎ မည္သူမဆိုပါ၀င္ေရးသားႏိုင္ၾကပါသည္။ စာေစာင္သည္ Comm unity အက်ိဳးအတြက္သာလွ်င္ျဖစ္၍ စာမူခေငြေၾကးခ်ီးျမင့္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။

ေအာက္ပါေခါင္းစဥ္အရ၎၊ မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ၎ ေပးပို႔ႏိုင္ၾကပါသည္။ ဗဟုသုတ၊ ရသစာေပ၊ ကဗ်ာ၊ ကာတြန္း၊ ေဆာင္းပါး၊ သတင္း၊ ဟာသ စသည္ျဖင့္ျဖစ္ပါသည္။

စာမူႏွင့္အတူ ကိုယ္တိုင္ေရးျဖစ္ေၾကာင္း၊ အျခားစာေစာင္မ်ားတြင္ေပးပို႔ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း တာ၀န္ယူေပးရမည္ျဖစ္ ပါသည္။

ဘာသာျပန္စာမူျဖစ္ပါက မူရင္းစာမူကိုပူးတြဲေပးပို႕ရပါမည္။

သတင္းေရးသားေပးပို႔ပါက သတင္းရရွိ (သို႔မဟုတ္) ျဖစ္ေပၚသည့္ ဇစ္ျမစ္ကိုထည့္သြင္းေဖာ္ျပရပါမည္။

စာမူပို႔ရာတြင္ ကြန္ပ်ဴတာစာမူျဖစ္ေစ၊ လက္ေရးစာမူျဖစ္ေစ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။

စာေစာင္၏ပံုမွန္ထုတ္ေ၀မႈမွာ (၃)လ တစ္ႀကိမ္ျဖစ္ပါသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ထုတ္ေ၀မႈ အတြဲ(၁) အမွတ္(၂)ကို စက္တင္ဘာလ တြင္ထုတ္ေ၀သြားပါမည္။

စာမူေရြးခ်ယ္ေရးမူမွာ UNOB အဖြဲ႕၏မူအတိုင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ www.unobusa.org တြင္အေသးစိတ္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ ပါသည္။

စာေစာင္ကိစၥဆက္သြယ္ရန္။   ။ UNOB, P.O. Box: 20196, West Palm Beach, FL 33416

136 South US Hwy 1, Vero Beach, FL 32962

thanvero@gmail.com, Cell Phone: 772-538-1343 / Fax: 772-567-0679

ေလးစားစြာျဖင့္ –

သန္းႏိုင္

စာေစာင္ထုတ္ေ၀ေရးတာ၀န္ခံ (ယာယီ)၊ UNOB-USA

စာမူေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕၀င္မ်ားမွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။

(၁) ေဒါက္တာဦးေက်ာ္ဦး

(၂) ကိုဘရန္ေ႐ွာင္မရန္

(၃) ကိုဂ်ိမ္း(စ္)လင္းထြန္း

(၄) ကိုရဲမင္းဦး

(၅) ကိုတယ္ရီေမာင္၀င္း

စာေစာင္ႀကီးၾကပ္သူ။ ေဒါက္တာဦးေက်ာ္ဦး

စာေစာင္အႀကံေပး။ ေဒါက္တာဦးေဖသန္းေမာင္၊ ေဒါက္တာဦးညြန္႔လြင္၊ ေဒါက္တာဦးက်င္စိန္ဟို၊ ေဒါက္တာခင္ေမာင္ေဇာ္၊ ဦးဆန္နီ၊ ဦးပက္ထရစ္၀မ္၊

စာတည္း(အဂၤလိပ္)။ ေဒါက္တာဦးညြန္႔လြင္၊ ကိုတယ္ရီေမာင္၀င္း

စာတည္း(ျမန္မာ)။ ကိုစိန္ျမင့္ေအာင္၊ ကိုရဲမင္းဦး၊ ကိုဂ်ိမ္း(စ္)လင္းထြန္း

က်န္းမာေရးပညာေပးက႑။ ေဒါက္တာဦးေဖသန္းေမာင္၊ ေဒါက္တာဦးက်င္စိန္ဟို၊ ေဒါက္တာဦးညြန္႔လြင္၊ ေဒါက္တာဦးခင္ေမာင္ေဇာ္၊ ေဒါက္တာေဒၚေထြးေထြးစိန္

ဥပေဒက႑။ ဦးပက္ထရစ္၀င္း

ဆက္သြယ္ေရး။ ကိုေဇာ္မင္းဦး၊ ကိုေန၀င္းထြန္း၊ ကိုဗဒင္၊ ကိုေအာင္စိုးလြင္(ကိုေမာင္စိုး)၊ ကိုသက္လြင္၊ ကိုခင္ေဇာ္(ကိုေဇာ္ႀကီး)၊ ကိုတင္ထြန္းဦး(ကိုရာဇာ)၊ ကိုသန္းလွ၊ ကိုေက်ာ္ေဌး

ျဖန္႔ခ်ီေရး။ ကိုေမာင္ငယ္၊ ကိုသီဟံ၊ ကိုေအာင္သူ၊ ကိုဂ်ိမ္း(စ္)လင္းထြန္း၊ ကိုေန၀င္းထြန္း၊ ကိုလိႈင္၀င္း၊ ကိုဗဒင္၊ ကိုေအာင္စိုးလြင္(ကိုေမာင္စိုး)၊ ကိုေဇာ္မင္းဦး၊ ကိုသန္းလွ၊ ကိုေက်ာ္ေဌး။

ျပင္ပဆက္ဆံေရး။ ကိုစိန္ျမင့္ေအာင္၊ ကိုဂ်ိမ္း(စ္)လင္းထြန္း၊ ကိုရဲမင္းဦး၊ ကိုဘရန္ေ႐ွာင္မရန္၊ ကိုတယ္ရီေမာင္၀င္း၊ ေဒါက္တာညြန္႔လြင္

စာစီစာ႐ိုက္။ ကိုသက္လြင္၊ ကိုရဲမင္းဦး၊ ကိုသန္းႏိုင္၊ မေမာ္ေမာ္စိုး၊ မၿငိမ္းႏု၊ မရႊန္းလဲ့ေက်ာ္။

ဓါတ္ပံု။ ကိုဘရန္ေ႐ွာင္မရန္၊ ကိုေအာင္ေအာင္သက္၊ ကိုထြန္းလင္းလတ္၊ ကိုရဲမင္းဦး။

ဒီဇိုင္းအျပင္အဆင္။ ကိုထြန္းလင္းလတ္။

တာ၀န္ခံထုတ္ေ၀သူ။ ကိုသန္းႏိုင္။

ဘ႑ာေရးမွႈး။ ကိုေအာင္ေအာင္သက္။

ထုတ္လုပ္သူ။ UNOB

Filed Under: FeaturedNewsletter

Tags:

RSSComments (0)

Trackback URL

Leave a Reply