ဥပေဒေရးရာေဟာေျပာပြဲမွ သတင္းေကာင္းမ်ား

ဥပေဒေရးရာေဟာေျပာပြဲမွ သတင္းေကာင္းမ်ား

 

ေလးစားအပ္ေသာUNOBအဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စု၀င္မ်ား၊ Website ပရိႆတ္မ်ားခင္ဗ်ား –

ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအသင္း၏အစီအစဥ္ျဖင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု Federal Franchise ဥပေဒ မ်ားႏွင့္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဥပေဒမ်ား၊ အျခားသိသင့္သိထိုက္ေသာဥပေဒမ်ားကို  New York အေျခစိုက္ေရွ႕ေန ဦးပက္ထရစ္၀မ္ မွ အသိပညာေပးေဟာေျပာခဲ့ပါသည္။

ေဟာေျပာပြဲတြင္ Federal Franchise ဥပေဒအေၾကာင္းရွင္းျပျခင္း၊  တက္ေရာက္လာသူမ်ား၏ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ဥပေဒမ်ား၊ အိမ္ျခံေျမအေရာင္းအ၀ယ္(Foreclosure, Shortsales)ဥပေဒဆိုင္ရာေမးခြန္းမ်ားကိုလည္း ျပန္လည္ေျဖ ၾကားအႀကံျပဳသြားပါသည္။

ေဟာေျပာပြဲတြင္အဖြဲ႕၀င္မ်ားအၾကားေႏြးေထြးရင္းနွီးမႈမ်ားလဲပိုမိုရရွိခဲ့ၾကပါသည္။

UNOB အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးပက္ထရစ္၀မ္ မွျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအတြက္ ဥပေဒေရးရာ ကိစၥမ်ားတြင္ မ်ားစြာအကူအညီေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္းမ်ားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ UNOB အဖြဲ႕၀င္ မ်ားအေနျဖင့္ ဥပေဒေရးရာအမႈကိစၥမ်ားအတြက္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းလုပ္ေဆာင္ပါက UNOB အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္ေၾကာင္း ႀကိဳတင္ေျပာၾကားရန္အသိေပးလိုပါသည္။ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအတြက္အထူးႏႈံးအစီအစဥ္ျဖင့္ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဦး ပတ္ ထ ၇စ္ ဝမ္း ႏွင္႔ ဆက္ သြယ္ ရန္ း 347-219-5337   mkpwssy.jsc@verizon.net

အ ေကာင္း ဆံုး အ ခ်ိန္ း between 10 am and 6 pm

ဆက္ သြယ္ တဲ႕ အ ခါ နာ မည္ ရယ္၊ UNOB အ ဖဲြ႕ ဝင္ ျဖစ္ ေႀကာင္း ေၿပာ ရန္၊

Patrick Wang, Esq.

325 Broadway

Suite 500

New York  NY 10007-3643

Tel: (212) 925-4884

Fax: (212) 925-6417

UNOB ECs မ်ားမွတဆင့္လည္းဆက္သြယ္ႏိုင္ၾကပါသည္။

ကိုဘရန္ေရွာင္မရန္    561-351-7343        mosesmaran@yahoo.com

ကိုဂ်ိမ္းစ္လင္းထြန္း      941-320-0927        winsushi@yahoo.com

ကိုရဲမင္းဦး                561-685-8470        yeminoomdy@msn.com

ကိုေအာင္ေအာင္သက္ 561-414-3221        aungyoshinaga@aol.com

အားလံုးက်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ။

အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕, UNOB

Filed Under: Picture GalleryUNOB

Tags:

RSSComments (1)

Leave a Reply | Trackback URL

  1. NO TWO says:

    Thanks patrick & UNOB.Wishing you a wonderful & world of peace & joy with you always.

Leave a Reply