ယဥ္စည္းကမ္း တင္းၾကပ္မႈ စီမံခ်က္သတင္း

Website ပရိႆတ္မ်ားခင္ဗ်ား –

ၾသဂုတ္လ(၁)ရက္မွစ၍ ရက္ေပါင္း(၃၀)အတြင္း ဒါဏ္ေငြေပါင္း(၉)သန္းရရွိသည္အထိ အဖမ္းအဆီးမ်ားကို State Troopers လုပ္ေဆာင္ၾကမည္ဟုသိရပါသည္။

ကားေမာင္းခရီးသြားမ်ား ပို၍သတိထားႏိုင္ရန္ သတိေပးရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

Dear Everyone,
Starting Aug 1st state troopers will write tickets for 5 miles over the speed
limit.
The goal is to get 9 million in 30 days.
Drive safe.

Filed Under: UNOB

Tags:

RSSComments (2)

Leave a Reply | Trackback URL

  1. NO TWO says:

    very importent informations.thanks.

  2. moses says:

    THANK’S ALOT, WE ARE DRIVING EVERY DAY’S,WE NEED TO BE SAFE.

Leave a Reply